Ring oss på: (+47) 415 59 629
E-post: t.aellig@online.no
Statsautorisert tolk i finsk
Statsautorisert tolk i tysk
Velkommen til nettsidene til Statsautorisert tolk Taina Aellig.

Jeg er Statsautorisert tolk i finsk og Statsautorisert tolk i tysk. Som konferansetolk og tolk i offentlig sektor har jeg mer enn 30 års erfaring. Jeg står oppført i Nasjonalt tolkeregister i øverste tilgjengelige kategori, nivå B, i finsk og i tysk.

Jeg holder til i Oslo, men påtar meg oppdrag i hele Norge og i utlandet på konferanser, seminarer, møter, i rettsvesenet, helsevesenet og offentlig tjenesteyting. Som statsautorisert tolk holder jeg meg til tolkens yrkesetiske retningslinjer, Retningslinjene for god tolkeskikk (https://www.imdi.no/tolk/tolkens-yrkesetikk/). Dette innebærer blant annet at jeg alltid stiller godt forberedt, forholder meg upartisk og har streng taushetsplikt.

Tolking

Tolking muliggjør kommunikasjon mellom mennesker som mangler felles språk. Å tolke er å overføre et budskap fra et språk til et annet i det øyeblikket ytringen blir gjort. Nøyaktig tolking innebærer at et utsagn blir gjengitt i detalj med alle nyansene i behold.

Tolking brukes i ulike sammenhenger: i offentlig tjenesteyting hos nav, hos politiet, i domstolene, i helsevesenet, på seminarer, møter og konferanser. Jeg har over 25 års erfaring fra alle disse sektorer.

En tolk setter offentlige tjenesteytere i stand til å ivareta sine lovpålagte plikter, det vil si å informere og veilede, å innhente opplysninger og informert samtykke, å undersøke og gi behandling mm. Tolking er også nødvendig under etterforskning ved avhør av fornærmede, vitner og mistenkte, men også under domstolsbehandling av både straffesaker og i sivile saker eller i barnevernet.

På bilaterale og internasjonale møter i mindre målestokk, under forhandlinger, ved større seminarer og store konferanser brukes tolking slik at deltakerne kan uttrykke seg presist på sitt morsmål og får med seg hele innholdet med alle detaljer.

Tolkemetoder

På konferanser, under store deler av rettssaker, men også i ulike andre sammenhenger er simultantolking den mest hensiktsmessige metode å tolke på.

Under samtaler mellom to eller få personer – det være seg i institusjonelle dialoger hos offentlige instanser, hos legen, på sykehuset, hos politiet e.l. eller på tverrfaglig møter, på forhandlingsmøter osv. – tolkes det som regel konsekutivt.

Avhengig av situasjonen eller av antall deltakere, brukes metodene også om hverandre.

Tjenester

Som Statsautorisert tolk i finsk og Statsautorisert tolk i tysk kan jeg hjelpe deg ved å tolke nøyaktig det du uttrykker og det din samtalemotpart uttrykker slik at dere forstår hverandre i en kommunikasjonssituasjon der dere mangler felles språk.

Jeg er utdannet i norsk-finsk tolking og har tatt ulike kurs i tolkerelaterte emner i Norge og i utlandet samt tatt påbyggingsemner ved Høgskolen i Oslo og Akershus, nå OsloMet. Jeg har avlagt autorisasjonsprøven i tolking i finsk i 1997 og i tysk i 2004. I mine språk er jeg oppført i øverste kategori (kat. B) i Nasjonalt tolkeregister.

Når du har behov for tolk, kan du henvende deg til meg direkte. På denne måten kan jeg eventuelt veilede deg i planleggingen slik at møtet med tolk blir vellykket enten med eller uten bruk av teknisk tolkeutstyr, ved fremmøtetolking eller fjerntolking. Jeg kan også bidra med å sette sammen mindre tolketeam til konferansetolking. Når du tar kontakt med meg med forespørsel om tolkeoppdrag, kan jeg få den informasjonen jeg trenger for å kunne forberede meg grundig til oppdraget.

Lenke til autorisasjonsprøven i tolking:
https://www.oslomet.no/om/lui/autorisasjonsprove-tolking

Lenke til Nasjonalt tolkeregister
https://www.tolkeregisteret.no/

Simultantolking

Simultantolking foregår så å si samtidig med at taleren snakker. Tolkene tolker som regel i par fra tolkekabin. De bytter på å tolke og å kvalitetssikre hverandre. På større møter og konferanser på flere språk brukes det en tolkekabin pr. språk med to eller tre tolker i hver for å dekke de ulike språkkombinasjonene.

Tolkeutstyr til simultantolking (mikrofon, hodetelefoner, tolkekabiner) inngår ikke i selve tolketjenesten, men ved behov kan kontakt med utleiefirmaer av tolkeutstyr formidles.

Konsekutiv tolking

Å tolke konsekutivt betyr å tolke korte avsnitt eller sekvenser om gangen etter at samtaledeltakerne har ytret dem. Denne tolkemetoden egner seg godt til samtaler mellom to eller få personer. Deltakerne i samtalen bytter på å ha ordet, å lytte til tolking og å vente på tur til de får ordet igjen.

Fjerntolking

Fjerntolking betyr at ikke alle møtedeltakerne og tolken er samlet på et sted, men at noen eller samtlige deltar fra et annet sted enten pr. telefon, videokonferanse, tolkeplattform e.l. Fjerntolking har vært benyttet for eksempel i akutte situasjoner eller under korte møter med stor geografisk avstand mellom deltakerne. Under pandemien er fjerntolking blitt særlig aktuell på grunn av reiserestriksjoner og smittevernregler. Samtidig har det vist seg at digitale møter har sine begrensninger.

Jeg har erfaring med telefon- og videotolking samt med simultantolking under videokonferanser ved hjelp av ulike tekniske løsninger og plattformer, og kan gjerne bistå og komme med forslag allerede i planleggingsfasen.

KONTAKT meg

Taina Aellig

Tlf: (+47) 415 59 629
E-post: t.aellig@online.no

Taina aellig
Simultan- og konsekutivtolking på møter, seminarer, konferanser, i rettsvesenet, helsevesenet, for offentlige myndigheter, organisasjoner, EU, næringslivet o.l. til finsk, norsk, tysk fra norsk, svensk, dansk, finsk, tysk.
Kontaktinformasjon

Kontakt meg via telefon: (+47) 415 59 629,
e-post: t.aellig@online.no eller
via mitt kontaktskjema på Kontakt meg.
Jeg ser frem til å høre fra deg!